Rzym oczami Alessandry/Rome through Alessandra’s eye

(english version read below)

Alessandra pochodzi z Rzymu, tymczasowo mieszka i kończy doktorat w Wiedniu i podzieliła się ze mną kilkoma wskazówkami.

1. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Rzymie?

Alessandra: Bardzo ciężko powiedzieć, ale uwielbiam Caffarella Park i stara Via Appia Antica, są to zielone płuca w środku miasta.

2. Co jest wyjątkowego w Rzymie, czego nie mamy w innych miejscach?

Alessandra: Rzym jest największym otwartym muzeum, gdzie ludzie z różnych czasów i cywilizacji wszędzie pozostawili po sobie ślad…Dobrym przykładem jest malutki kościół niedaleko Colosseum, który posiada trzy różne świątynie zbudowane na  trzech różnych piętrach.

3. Jakie jest tradycyjne jedzenie i picie w Rzymie?

Alessandra: Pasta alla carbonara i domowe wino

4. Co można w Rzymie zobaczyć, czego nie ma w przewodniku?

Alessandra: Rzym ma schowane skarby, dostępne dla każdego przeważnie za darmo, które pozostały anonimowe, bo zostają w cieniu dużo sławniejszych i ważniejszych zabytków. Znajdziemy je najczęściej w  kościołach. Mogą to być także  kościoły same w sobie. Rzym jest miastem posiadającym najwięcej kościołów na świecie! Mogę polecić np.  malowidła Caravaggio  w kościele San Luigi dei Francesi i Santa Maria del Popolo. Średniowieczne freski i klasztor Ai quattro Santi Incoronati i oraz wcześniej wymieniany trójpoziomowy kościół San Clemente.

5. Jaka jest twoja ulubiona restauracja/bar?

Alessandra: Zawsze mam ulubioną restauracje w każdej odwiedzanej przeze mnie dzielnicy,  jeszcze nigdy się w nich nie zawiodłam. Jest to Pompi Bar, gdzie zjesz najlepsze Tiramisu albo Dar Poeta gdzie zasmakujesz najlepszej pizzy.

6. Jaka dzielnica jest najlepsza w wyborze hotelu?

Alessandra: Sekretem wybieranego miejsca hotelu jest to, aby zawsze był blisko metra, ale nie bliżej niż  5-6 przystanków od stacji Termini Central. Termini nie jest zbyt ładnym miejscem.

7. Jak najlepiej zwiedzać Rzym?

Alessandra: Witamy w piekle! Poruszanie się samochodami jest najgorszym pomysłem, ale czasami jedynym wyborem, jeśli mieszkasz poza centrum lub chcesz poznać drugą stronę miasta. Jednak każdemu turyście radziłabym nie używać samochodu,  jeśli  jeszcze po Rzymie nie jeździli….Czerwone światło tu nie istnieje…. W centrum najlepiej poruszać się autobusami, metrem lub jeśli chcesz wyruszyć poza miasto – pociągiem. Taksówki są bardzo drogie.

8. Na co powinniśmy uważać będąc w Rzymie?

Alessandra: Na swoje własne bezpieczeństwo, nigdy nie poruszaj się samemu w nocy… Często uczęszczane ulice są ok, należy jednak unikać ciemnych uliczek.

Dziękuje


199916_115693771840944_5497056_nAlessandra comes from Rome, she is temporarily living and about to be a PhD graduate in Vienna, and she’s shared some tips with me.

1. What is your favorite place in Rome?

Alessandra: It’s very hard to say, but I love Caffarella Park and the old Via Appia Antica, which are the green lungs in the middle of the city.

2. What is exceptional in Rome that you can’t find in other places?

Alessandra: Rome is the largest open museum where people from different times and civilizations left their mark behind… A good example is the tiny church near the Colosseum which inside has three different temples built on three different floors.

3. What is the traditional food and drink in Rome?

Alessandra: Pasta alla carbonara and homemade wine.

4. What can one see in Rome which is not in a guide book?

Alessandra: Rome has hidden treasures, available to everyone mostly for free, which have remained anonymous because they stay in the shade of a lot more famous and more important monuments. We can find them the most frequently in churches. They can be also churches themselves. Rome is a city with the largest number of churches in the world! I can recommend Caravaggio’s paintings in the church of San Luigi dei Francesi and Santa Maria del Popolo, medieval frescoes and Ai quattro Santi Incoronati monastery and previously mentioned three-level San Clemente church.

5. What is your favorite restaurant bar?

Alessandra: I always have a favorite restaurant in each and every district I visit. I have never been disappointed yet. It is Pompi Bar where you can eat the best tiramisu ever or Dar Poeta where you can taste the best pizza.

6. What is the best district when it comes to accommodation?

Alessandra: The secret tip is that the hotel must be always close to the subway, but not closer than 5-6 stops from Termini central station which isn’t a nice place.

7. How is it best to get around Rome?

Alessandra: Welcome to the hell! Getting around by car is the worst idea, but sometimes the only choice, especially when you are living on the outskirts or you want to visit the other side of the city. However, my advice for every tourist is not to use a car if you haven’t driven around Rome… Red light does not exist here… In the city center, it is best to get around by bus and subway, or if you want to fly out of the city – by train. Cabs are very expensive.

8. What should we watch out for in Rome?

Alessandra: For your own safety. Never get around alone at night… Busy streets are ok, but you should avoid dark alleys.

Thank you

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *